مؤسسه پیوست نگاری افق

دکتر امیر گروسی
مدیر عامل مؤسسه پیوست نگاری افق

تورج حیدری
کارشناس مؤسسه

 

اهم وظايف مديرعامل عبارت است از:
تهيه‌ي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي موردنياز جهت فعاليت‌هاي مؤسسه و ارائه به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب.
تدبير اجرايي و نظارت بر فرآيند تهيه، تحقق و سنجش كاميابي پيوست‌‌هاي فرهنگي براي طرح‌هاي كلان و مصوب كشور.
برقراري ارتباط و تعامل بينادستگاهي با مؤسسات دولتي و غيردولتي ذي‌ربط، براي شناسايي ظرفيت‌ها و استخدام آن در جهت تحقق اهداف و وظايف مؤسسه.
تهيه‌ مجموعه‌ي ضوابط، آيين‌نامه‌ها‌ و نظام‌نامه‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي مؤسسه و طرح در هيأت مديره، براي تصويب.
تهيه‌ي پيش‌نويس برنامه و بودجه‌ي پنج ساله و سالانه‌ي مؤسسه و طرح در هيأت مديره، براي تصويب.
تهيه‌ي دستور، تشكيل جلسات شوراي علمي و هيأت مديره‌ي مؤسسه و تنظيم صورتجلسات، و پيگيري مصوبات آن.
ايجاد ارتباط سازماني مناسب با حوزه‌هاي مختلف پژوهشگاه، از جمله معاونت امور پژوهشي و آموزشي و معاونت اداري مالي، جهت تسهيل و پيگيري امور مؤسسه.
اجراي موارد ارجاعي از سوي شورا، هيأت مديره، و رياست پژوهشگاه و نيز پيگيري ساير امور مقتضي شأن مديرعامل.
تنظيم گزارش عملكرد فصلانه و سالانه‌‌ي مؤسسه و ارائه به رياست پژوهشگاه.

معرفی مؤسسه پیوست نگاری افق
نظر به تاکید رهبری فرهمند انقلاب اسلامی در دیدار با اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ مبنی بر لزوم مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی کشور و لازم الاجرا بودن آن برای تمام دستگاه‌ها و با عنایت به این که اجرای صحیح و تسهیل کننده این رهنمود رهبری و سیاست ملی، مستلزم تولید مبانی نظری ، ادبیات علمی کافی و نیز شناخت میدانی از عرصه های تناسب طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تغییرات فرهنگی جامعه است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی فرهنگی، اقدام به تاسیس«موسسه پیوست نگاری فرهنگی » در سال ۱۳۸۹ نموده است تا از این رهگذر به صورت سازمان یافته، اندوخته‌های علمی خود و سایر صاحب نظران کشور را در اختیار مدیران اجرایی کشور قرار دهد.

اهداف
۱. تهیه و اجراء پیوستنگاری فرهنگی
۲. ارایهی مشاوره و خدمات نظارتی در زمینه پیوستنگاری فرهنگی
۳. تولید و توسعه‌ی ادبیات علمی مبتنی بر مبانی دینی، قانون اساسی و مقررات جاری کشور، در حوزه‌ی فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، پیوست نگاری فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای و کاربردی
۴. پیگیری و تحقق رهنمودهای رهبر فرهمند انقلاب اسلامی در زمینه‌ی مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی برای طرح‌های مهم اجرایی.

رئوس برنامه های آتی:
۱. جمع آوری و فرآوری اطلاعات و ادبیات علمی و تجارب موجود در میان دیگر ملل و ممالک، در زمینه‌ی پیوست نگاری فرهنگی برای شؤون حیاتی و بخش‌های مختلف جامعه.
۲. پژوهش و تولید دانش نظری و کاربردی در مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی.
۳.  عرضه‌ی خدمات علمی و پژوهشی در زمینه‌های فرهنگ مشاوره‌ی کاربردی در زمینه‌ی طراحی و اجرای پیوست‌های فرهنگی به بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی و طرح‌های صنعتی، تجاری، عمرانی و …
۴. ممیزی و ارایه‌ی خدمات نظارتی در جهت حسن اجرای پیوست فرهنگی به مراجع مسیول کشوری و کارفرمایان.
۵.  برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و برپایی کارگاه‌های مهارت آموزی در راستای تحقق طرح‌های مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی.
۶.  ارایه‌ی خدمات پیمان مدیریت برای اجرای طرح‌های فرهنگی، اصلاح فرهنگ سازمانی و سایرمباحث و امور مرتبط
۷. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های علمی و فرهنگی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یا مشارکت و شرکت در آن‌ها، به منظور توسعه مباحث معرفتی و کاربردی و تبادل اطلاعات و اندیشه و ارایه‌ی خدمات در حوزه‌ی فعالیت موسسه.
۸.  تالیف و انتشار مجلات و کتب نرم‌افزارهای مورد نیاز و مرتبط با حوزه‌ی فعالیت موسسه.

تاکنون این موسسه وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیوست نگاری برخی از طرح های کلان و مهم کشور را برعهده گرفته است، از جمله:

– پیوست فرهنگی پل خلیج فارس
– پیوست فرهنگی شبکه تعاملی
– پیوست فرهنگی مدارس خاص
– پیوست فرهنگی معماری مدارس

اخبار مؤسسه پیوست نگاری افق