گروه معرفت شناسی و علوم شناختی

دکتر محمدمهدی حکمت مهر
مدیر گروه معرفت شناسی و علوم شناختی

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • اهتمام ویژه به احیا و توسعۀ مطالعات درون دینی در حوزه‌های گوناگون فکری، اعتقادی، رفتاری و ارزشی با لحاظ علوم، دیدگاه‌ها و مسایل نوپدید
  • نقد و بازپژوهی، تنسیق و ارایۀ ساختارمند معارف قرآنی ناظر به اندیشه‌ها و نیازهای زمان در قلمرو معارف گوناگون بینشی و ارزشی قرآن
  • آسیب‌شناسی مطالعات قرآنی و نقد برداشت‌های نادرست از معارف معصوم و وحیانی و پاسخ به شبهات القایی در قلمرو معارف قرآن

 

اعضای هیات علمی گروه معرفت‌شناسی و علوم شناختی: