مرکز مطالعات فضای مجازی


دکتر احسان کیان خواه
رئیس مرکز

حمید قاسمی
کارشناس مرکز

با توجه به خطورت مسائل فضای مجازی و ضرورت ورود موثر پژوهشگاه در این عرصه نظری و راهبردی مهم مرکز مطالعات فضای مجازی شهریور ماه ۹۶ با هدف اهتمام مضاعف برای پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر فرهیخته‌ انقلاب اسلامی(دام ظله الوارف) درزمینه ی مواهب و مخاطرات فضای مجازی، توسعه همکاری ها و تامین منابع مطمئن برای اجرای برنامه ها و فعالیت های مرکز، تاسیس و راه اندازی گردید.

اهداف و برنامه های کلی:

  1. تهیه ی راهبردها، رویکردها و اولویت‌های‌ فعالیتی مرکز، براساس اهداف، اصول راهبردی، و چشم‌انداز پژوهشگاه و تدابیر راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام ظله)، و ارائه به مراجع تصمیم گیر برای تصویب.
  2. تدبیر و تلاش پیوسته برای روزآمدسازی راهبردها، رویکردها و اولویت‌ها، تهیه ی طرح های مناسب در جهت تحقق اهداف و وظائف مرکز و توسعه و ارتقای فعالیت های آن.
  3. اداره امور جاری مرکز و نظارت بر عملکرد واحدها و نیروی انسانی همکار آن.
  4. به کارگیری ظرفیت های پژوهشکده‌ها و مؤسسات تابعه برای تحقق اهداف و وظائف مرکز، همچنین مدیریت حضور مؤثر واحدها و همکاران علمی پژوهشگاه در فضای مجازی.
  5. برقراری ارتباط فعال با دستگاهها و مؤسسات ذی دخل، در جهت هم افزایی و توسعه ی همکاری ها، افزایش اثربخشی فعالیت ها، بهره برداری از ظرفیت های ملی و تامین منابع لازم برای اجرای برنامه ها و طرح های مصوب مرکز.
  6. تهیه و ارائه ی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانه ی مرکز بر اساس اهداف و وظائف آن، و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها پس از تصویب‌ در مراجع ذی‌صلاح.
  7. شناسایی و معرفی افراد واجد صلاحیت های لازم برای تصدی اجرای برنامه‌های مرکز، ونظارت بر حسن جریان وظائف همکاران علمی و اجرایی.
  8. دبیری شورای عالی مرکز و هدایت جلسات شوراهای تخصصی و کارشناسی، و ارجاع تصمیمات اتخاذشده به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب برحسب مورد.
  9. پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست پژوهشگاه و شوراهای مرجع.
  10. تهیه و ارائه ی گزارش متناوب و سالانه ی پیشرفت برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و نتایج حاصل از فعالیت‌های مرکز.

اخبار مرکز

ثبت همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

همایش ملی تنظیم گری فضای مجازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت شد.