معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

معاونت اداري مالي از سه اداره‌کل به نام‌هاي اداره‌کل امور اداري، اداره‌کل امور مالي و بودجه، و مرکز نوسازی و توسعه فناوری تشکيل شده است. پشتيباني و تدارك امكانات اداري، مالي و رايانه‌اي براي بخش‌هاي مختلف علمي و اداري پژوهشگاه بر عهده اين معاونت است.