فصلنامه تخصصی آیین حکمرانی

فصلنامه آئین حکمرانی عنوان دوفصلنامه علمی تخصصی در حوزه حکمرانی اسلامی است.

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مدیرمسئ‍‍ول: علی‏ اکبر رشاد

سردبیر: سیدکاظم سیدباقری

دبیر تحریریه: محمدحسین پورامینی

 • اعضای هیات تحریریه:
  سید سجاد ایزدهی
  سیدکاظم سیدباقری
  محمود حکمت‌نیا
  ابوالقاسم علیدوست
  عطاءالله رفیعی آتانی
  نجف لک‌زایی
  سیدحسین میرمعزی
  ابوالقاسم مقیمی حاجی
  منصور میراحمدی