مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

علی رمضانی
مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

 

شهاب ارجمند
معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت