گروه مطالعات انقلاب اسلامی

کمیل خجسته

مدیر گروه

 

محمود کولیوند

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌هاي كلی:

  • تبيين مباني نظري، علل و پيشينه‌هاي تاريخي و اجتماعي و فرآيند تحقق انقلاب اسلامي.
  • تحليل و تبيين وقايع، مسائل و دستاوردهاي انقلاب اسلامي.
  • نقادي مطالعات انقلاب اسلامي و ارزيابي عملكرد متوليان امور.
  • بررسي موانع، آفات و ارائه راهبردهاي مناسب در جهت تحكيم، تداوم و تكامل انقلاب و نظام اسلامي.

 

اعضای هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی: