گروه اخلاق اسلامی

دکتر محمد جداری عالی

مدیر گروه

 

عظیم قهرمانلو

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های كلی:

  • کشف و تبيين نظام تربيتي و نظام اخلاقي اسلام.
  • آسيب شناسي تعليم وتربيت و اخلاق در جامعه ايران.
  • شناخت و نقد مکاتب و نظامهاي اخلاقي و تربيتي.
  • جمع‌آوري، تحليل و نقد تجارب تربيتي و اخلاقي در ايران، جهان اسلام و ساير جوامع بشري.
  • طراحي الگوهاي فردي، اجتماعي و نهادي، سازماني اخلاقي و تربيتي.
  • تبيين مبادي و مباني نظام اخلاقي و تربيتي اسلام.
  • بازشناسي، نقد و احياء، باز‌پژوهي و باز پيرايي تراث اخلاقي و تربيتي اسلام.

 

اعضای هیات علمی گروه اخلاق اسلامی: