کار ویژه ها

کار ويژه‌ها به آن دسته از فعاليت‌هاي اساسي اطلاق مي‌شود که به صورت روش‌مند و جامع، در پژوهشگاه در جريان است. از باب نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

 1. طرح گفت‌وگوي علمي انتقادي با مبادي تفکرات جهاني رقیب، از طريق طراحي سطوح و برنامه‌هاي نظام‌مند.
 2. اجراي طرح تمحض اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، از طريق تدوين ساختار موضوعي گروه‌ها، و گرايش‌بندي و گرايش گزيني براي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران.
 3. طراحي نظام آموزش «پژوهش‌محورِ پرورش‌مآل» و آغاز اجراي آزمايشي آن.
 4. طراحي و تأليف دانشنامه‌هاي «نوآورانة ساختار موضوعي».
 5. اشتمال همه تحقيقات بر ساحات يا سطوحي از نوآوري.
 6. آغازگري در مباحث و چالش‌هاي انديشه‌اي و ابتکار عمل در موضوعات و رشته‌ها و گروه‌هاي علمي.
 7. ایفای نقش تأثيرگذار در جريان‌سازي فکري و حوزه‌هاي مربوط.
 8. طراحي و کاربست مديريت نوين پژوهش.
 9. جبهه‌گونگي و گفتمان‌وارگي در دين‌پژوهي مجدّد.
 10. فراملّي‌انديشي.
 11. اجتناب از ورود در مباحث و منازعات سياسي روزمرّه.
 12. اجراي برنامه‌هاي مرتبط با سند چشم‌انداز ملي و برنامه‌هاي پنج‌ساله چهارم توسعه.
 13. برجستگي علمي در برخي حوزه‌هاي معرفتي همچون فلسفة دين، اقتصاد اسلامي، معرفت‌شناسي، فلسفه‌هاي مضاف، و روش‌شناسي مطالعات ديني.